Президентът си отива…        Негативните и критични реакции срещу проявите на президента на РБ Росен Плевнелиев напоследък се увеличиха и зачестиха. Вярно е, че когато действията на президента са в изпълнение на неговите функции, президентът е защитен от своя имунитет и проявите му могат да получат само политически оценки (чл.103, ал.1 от Конституцията). Но когато президентът извърши нарушение на самата Конституция, неговите правомощия следва да бъдат прекратени предсрочно (чл.97, ал.1, т.3, вр. чл.103, ал.1 от Конституцията)
        А с Указ № 179 от 06.10.2015 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 09.10.2015 г.) президентът Росен Плевнелиев назначава за съдия в Конституционния съд лицето Филип Димитров. Но това лице нe отговаря на императивното изискване на чл.147, ал.3 от Конституцията, относно качествата, които задължително трябва да притежават съдиите в Конституционния съд. Защото:
        Може да се спори по въпросите – дали Филип Димитров притежава „високи професионални и нравствени качества“ (по смисъла на чл.147, ал.3 от Конституцията).
        Но е безспорен фактът, че Филип Димитров няма изискуемия минимален „петнадесет годишен юридически стаж“ (пак по смисъла на чл.147, ал.3 от Конституцията). Това е така, защото:
        - Според официалната биография на Филип Димитров, неговият юридически стаж е само за периода от 1987 до 1989 година (като адвокат).
        - Работата на Филип Димитров като министър-председател на България (през периода от 1991 година до 1992 година!, като представител на България в Организацията на обединените нации (през периода от 1997 до 1998 година), като посланик на България в САЩ (през периода от 1998 г до 2001 година) и като ръководител на постоянното представителство на ЕС в Грузия (през периода след 2010 година) не се зачита за юридически стаж. Понятието „юридически стаж“ няма определение в Конституцията, но е дефинирано в редица закони (Закон за съдебната власт, Закон за адвокатурата, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Закон за частните съдебни изпълнители).
        С назначаването за съдия в Конституционния съд на лице, които не отговаря на изискванията на Конституцията, президентът Росен Плевнелиев е извършил особено съществено и значимо нарушение на същата Конституция. Защото Конституционният съд е изключително важен орган – практически той стои над Народното събрание в държавната йерархия, тъй като може да ревизира нормотворческата дейност на Парламента.
        НОВА СИЛА не е променила своето категорично становище за Конституционния съд – той е не само излишен, но и вреден. Именно защото според Конституцията (чл.1, ал.1) „България е република с парламентарно управление“. А, както бе споменато по-горе, на практика Конституционният съд има повече власт от Народното събрание. Така че в една нова или поне изменена Конституция няма място за Конституционен съд в системата на държавните органи в България.
        Но понастоящем Конституционният съд има статус и блокирането на неговата дейност бламира цялата система на държавните органи в България.
        А всички решения на Конституционния съд ще бъдат нищожни, докато в състава на този съд фигурира лице, което няма право да бъде съдия в същия съд.
        И това не е всичко. Защото пълномощията на президента следва да бъдат прекратени предсрочно именно от Конституционния съд (по обвинение от Народното събрание – чл.97, ал.2, вр. чл.103, ал.2 от Конституцията).
        Но докато Филип Димитров е конституционен съдия. Конституционният съд не може да вземе валидно решение Защото дотогава съставът на съда ще бъде незаконен. Така че ръцете и на Народното събрание, и на Конституционния съд са вързани. И единственият изход е – и Росен Плевнелиев, и Филип Димитров да подадат оставки.
        Незабавно!


Антон Сираков
02.12.2015 г.