У С Т А В


на политическа партия „Нова сила”

І. Наименование и символ

Чл.1.
(1) Наименованието на политическата партия е „НОВА СИЛА”.
(2) По-нататък в този Устав политическа партия „НОВА СИЛА” е наричана за краткост „партията”.

Чл.2.
(1) Символът на партията е стилизирано изображение на лъв, който е изправен на четирите си крака и е обърнат към зрителя с лявата си страна; главата на лъва е в лявата част на изображението; образът на лъва е обгърнат от двете страни с маслинови клончета, чийто извит контур се доближава до окръжност; над лъва и маслиновите клончета е разположен надпис „Политическа партия НОВА СИЛА”; под лъва, на разгъната лента, има надпис „Спасение за България”. Образът на лъва и маслиновите клончета са в черно и бяло, надписите са в черно, лентата с надписа „Спасение за България” е в светлосиво.
(2) Партиен цвят е гълъбовосивият.
(3) Знамето на партията е с гълъбовосив цвят. В средата на знамето е изобразен партийният символ, описан в ал.1.
(4) Химн на партията е песента „Родина”, с музика на Асен Масларски, по текст на Цветан Начев.
(5) Девизът на партията е „Спасение за България”.

ІІ. Седалище и адрес на управление

Чл.3.
(1) Седалището и адресът на управление на партията е: област София, община Столична, град София, район Средец, бул.„Патриарх Евтимий” № 20.
(2) Електронният адрес на партията (e-mail) е: nova_sila@abv.bg.

ІІІ. Цели и начините за постигането им

Чл.4. Основните цели на партията са: незабавно, непрекъснато, реално и значително подобряване условията на живот в България, възстановяване обществената сигурност и националното достойнство на българските граждани, както и международния статус и престиж на страната.
Чл.5. Начините за постигане на основните цели на партията са всички законни средства за обществено-политическо въздействие: легално популяризиране целите и ценностите, възприети и отстоявани от партията, участие в избори (пряко или чрез коалиционно участие с идейно близки изборни субекти).


ІV. Ръководни и контролни органи


Чл.6. Ръководните органи на партията са:
1. Конгресът.
2. Висшият политически съвет.
3. Централният комитет.
4. Общинските събрания.
5. Общинските комитети.

Чл.7.
(1) Конгресът е върховен ръководен орган на партията.
(2) Решенията на Конгреса са задължителни за всички членове и за всички други ръководни органи на партията.
(3) Първият Конгрес на партията е нейното Учредително събрание.

Чл.8. Висшият политически съвет е националният идеологически орган на партията, действащ между сесиите на Конгреса.

Чл.9. Централният комитет е оперативно-представителният национален ръководен орган на партията, действащ постоянно.

Чл.10. Общинското събрание е общността от членовете на партията в съответната общинска организация.

Чл.11. Общинският комитет е ръководният орган на съответната общинска организация на партията.

Чл.12. Контролната комисия е националният контролно-ревизионен орган на партията.

Чл.13.
(1) Всички изборни ръководни и контролни органи на партията имат редовен двугодишен мандат.
(2) Продължителността на всеки редовен двугодишен мандат е равна на периода между редовните сесии на съответния форум или орган на партията, който избира органа-носител на мандата.
(3) Броят на мандатите не е ограничен.
(4) Всеки редовен мандат може да бъде прекратен предсрочно от съответния форум или орган на партията, който избира органа-носител на мандата.


V. Правила относно представителството на политическата партия


Чл.14.
(1) Партията се представлява от председателя.
(2) Председателят може да упълномощи всеки от заместник-председателите, организационния секретар или от останалите членове на Централния комитет да представлява партията за конкретна кампания или друго мероприятие.
(3) Всеки упълномощен по ал.2 има право да преупълномощава други лица, ако това е изрично посочено в неговото пълномощно.
(4) При съдебни спорове между партията и председател, чиито пълномощия са били прекратени, партията се представлява от лице или лица, избрани от Конгреса, прекратил пълномощията на същия председател.

VІ. Ред за свикване, избиране и освобождаване на ръководните и контролните органи и техните правомощия


Чл.15.
(1) Редовен Конгрес се свиква веднъж на две календарни години, с решение на Централния комитет. Периодът между двете сесии не е задължително равен на точния сумарен брой от дните в две пълни календарни години.
(2) Редовен Конгрес може да бъде свикан и по искане на не по-малко от 1/3 (една трета) от общинските комитети, ако те са били предварително задължени да отправят такива искания на събрания на съответните общински организации. По този ред може да бъде свикан и извънреден Конгрес (в календарна година, в която съгласно периодичността по ал.1 няма планиран редовен Конгрес, както и в календарна година, в която вече е бил проведен редовен Конгрес).
(3) В случаите по ал.2, ако Централният комитет не свика Конгрес в двуседмичен срок от получаването на искането на съответните общински комитети, Конгресът се свиква от съда, по писмено искане на същите общински комитети или натоварено от тях лице.
(4) Свикването на Конгреса се извършва с писмена покана от Централния комитет до всички общински комитети, както и с поставяне на копие от същата покана на мястото за обявления в сградата, в която се намира адресът на управление на партията, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) В случаите по ал.3, ако Централният комитет не отправи покана, тя може да бъде отправена от общинските комитети, по чието искане са свиква извънредният Конгрес или от натоварено от тях лице. В такъв случай не се изисква поставяне на копие от поканата на мястото за обявления в сградата, в която се намира адресът на управление на партията.
(6) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Конгреса, както и по чия инициатива се свиква той.

Чл.16.
(1) Конгресът действа на делегатски принцип – по един делегат на 20 (двадесет) членове от всяка общинска организация. В случаите, когато броят на членовете на общинската организация не се дели на 20 без остатък, делегат се полага и на започнатата, но непопълнена двадесетица от членове.
(2) Членовете на Висшия политически съвет, на Централния комитет и на Контролната комисия, областните координатори и председателите на общинските комитети, народните представители от парламентарната група на партията и министрите, посочени от партията, присъстват в Конгреса с правата на делегати.

Чл.17. Конгресът е редовен и законен, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум Конгресът се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

Чл.18. Конгресът:
1. изменя и допълва устава на партията;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава председателя на партията;
4. по предложение на председателя на партията избира и освобождава Висшия политически съвет, Централния комитет и Контролната комисия;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на партията;
6. приема програмите и основните насоки за дейността на партията;
7. приема бюджета на партията;
8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
9. приема отчетите за дейността на Висшия политически съвет, на Централния комитет, на Контролната комисия, на парламентарните представители на партията и на представителите в изпълнителната власт;
10. отменя решенията на другите ръководни органи на партията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на партията.

Чл.19.
(1) Висшият политически съвет включва в своя състав от 31 (тридесет и един) до 62 (шестдесет и двама) членове. Точният им брой се решава на Конгреса, на който се избират самите членове.
(2) Висшият политически съвет се избира и освобождава от Конгреса, по предложение на председателя на партията; при отказ за избор, председателят предлага друг състав на Висшия политически съвет.
(3) Във Висшия политически съвет могат да членуват и български граждани с избирателни права, които не са членове на партията.
(4) Общият брой на избраните във Висшия политически съвет, които не са членове на партията, не може да надвишава повече от 1/3 (една трета) от общия състав на Висшия политически съвет.
(5) При физическа невъзможност на някой от членовете на Висшия политически съвет да упражнява своите правомощия (продължително тежко заболяване или смърт), както и ако същият е подал оставка или е прекратил членуването си в партията, неговото място остава незаето до следващия Конгрес.
(6) Членовете на Висшия политически съвет, които са членове на партията, разпределят помежду си наблюдението на отделните избирателни райони от страната за избиране на народни представители.
(7) Членовете на Висшия политически съвет, които са членове на партията, могат да бъдат и областни координатори.
(8) Висшият политически съвет се свиква от председателя на партията, по решение на Централния комитет или по искане на не по-малко от 1/3 (една трета) от членовете на самия Висш партиен съвет.
(9) На заседанията на Висшия политически съвет присъстват по право членовете на Централния комитет, но те не участват в гласуването.
(10) За всяко свое заседание Висшият политически съвет избира между своите членове ръководител на заседанието.
(11) Висшият политически съвет приема директиви за формиране на националната политика на партията.
(12) Директивите по ал.11 подлежат на утвърждаване и включване от Конгреса в програмните документи на партията. Между сесиите на Конгреса срочните раздели на тези директиви се детайлизират и изпълняват от Централния комитет.
Чл.20.
(1) Централният комитет се избира и освобождава от Конгреса, по предложение на председателя на партията; при отказ за избор, председателят предлага друг състав на Централния комитет.
(2) Всеки новоизбран председател на партията може да предложи избор на нов Централен комитет. В състава на новия Централен комитет могат да бъдат избрани членове на предишния.
(3) Централният комитет има 15 (петнадесет) членен състав и се състои от председателя на партията, трима заместник-председатели, организационен секретар и 10 (десет) членове.
(4) При физическа невъзможност на председателя да упражнява своите представителни пълномощия (продължително тежко заболяване или смърт), както и ако същият е подал оставка или е прекратил членуването си в партията, партията се представлява от лице, избрано от Централния комитет между останалите негови членове. В такъв случай Централният комитет, в срок до три месеца, свиква извънреден Конгрес.
(5) При физическа невъзможност на някой от заместник-председателите, организационния секретар или някои от членовете на Централния комитет да упражнява своите правомощия (продължително тежко заболяване или смърт), както и ако същият е подал оставка или е прекратил членуването си в партията, неговото място остава незаето до следващия Конгрес, а функциите му се разпределят между останалите членове на Централния комитет.
(6) Централният комитет:
      1. решава всички въпроси от текущата оперативна политика на партията между сесиите на Конгреса;
      2. утвърждава кандидатите за народни представители;
      3. издава правилници по приложението на Устава;
      4. разпорежда се с имуществото на партията, при спазване изискванията на Устава.
(7) Централният комитет определя от своя състав конкретно лице или лица, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията,и представя това лице или лица в Сметната палата.

Чл.21.
(1) Общинското събрание се свиква от общинския комитет, най-малко веднъж на три месеца. То може да бъде свикано и по искане на не по-малко от 1/3 (една трета) от членовете на общинската организазия.
(2) В случаите по ал.1, ако общинският комитет не свика общинско събрание в двуседмичен срок от получаването на искането на съответните общински комитети, Конгресът се свиква от съда, по писмено искане на същите общински комитети или натоварено от тях лице.
(3) Общинското събрание:
      1. избира общинския комитет, по предложение на председателя; при отказ за избор, председателят предлага друг състав на общинския комитет;
      2. предлага кандидати за народни представители, които подлежат на утвърждаване от Централния комитет;
      3. определя кандидати за органите на местна власт в общината;
      4. приема отчетите за дейността на представителите на партията в органите на местна власт в общината;
      5. дава предложения, чрез областния координатор, до Висшия партиен съвет, за формиране на националната политика на партията.
(4) Общинското събрание се провежда след задължителното уведомяване на областния координатор.
(5) Общинското събрание е редовно и законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на общинската организация. При липса на кворум общинското събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове на общинската организация да се явят.

Чл.22.
(1) Общинският комитет има петчленен състав и се състои от председател, заместник-председател, касиер и двама членове.
(2) Председателят на общинския комитет се избира и освобождава от общинското събрание и се утвърждава от председателя на партията, по решение на Централния комитет.
(3) Заместник-председателят, касиерът и членовете на общинския комитет се избират и освобождават от общинското събрание, по предложение на председателя на общинския комитет.
(4) Всеки новоизбран председател на общински комитет може да предложи избор на нов общински комитет, при условията на ал.3. В състава на новия общински комитет могат да бъдат избрани членове на предишния.
(5) Към общинския комитет могат да бъдат избирани комисии. По отношение статута на тези комисии не могат да се прилагат правата на председателя на общинския комитет по ал.4.
(6) Общинският комитет може да избира пълномощници за населените места в общината, в които има организирани групи от партийни членове. Към тези пълномощници общинският комитет може да определя комисии, аналогични по статут на комисиите по ал.5.
(7) Председателите на общинските комитети присъстват по право в Конгреса с правата на делегати.

Чл.23.
(1) Контролната комисия се избира и освобождава от Конгреса, по предложение на председателя на партията; при отказ за избор, председателят предлага друг състав на Контролната комисия.
(2) Контролната комисия се състои от председател и двама членове.
(3) Контролната комисия проверява всички партийни решения и действия, като при констатирани несъответствия със закона и/или с устава предлага съответните мерки на Конгреса, а между неговите сесии – на Централния комитет.

VІІ. Ред за възникване и прекратяване на членството


Чл.24. Член на партията може да бъде всеки български гражданин, който не е лишен от избирателни права, навършил е 18 години, дееспособен е, не членува в друга политическа партия и по отношение на него не е налице забрана със закон за членство в политическа партия.

Чл.25.
(1) Желаещият да стане член на партията подава заявление до общинския комитет по своя постоянен адрес. Ако в общината, където е постоянният адрес на кандидата, няма общински комитет, заявлението се подава до общинския комитет на най-близката съседна община от същата област.
(2) Общинският комитет се произнася с решение в едномесечен срок от получаването на заявлението.
(3) Решението на общинския комитет, с което се отказва приемането на кандидата, както и мълчаливият отказ (непроизнасяне в срока по ал.2), може да се обжалват в седемдневен срок от съобщаването (изтичането на срока по ал.2) пред Централния комитет, който се произнася с окончателно решение, в едномесечен срок от получаването на жалбата.

Чл.26.
(1) Членството в партията се прекратява:
      1. с писмено заявление на лицето до съответния общински комитет; в този случай членството се смята прекратено от момента на подаване на заявлението;
      2. със смъртта или загубването на избирателни права или дееспособност;
      3. с изключването;
      4. с прекратяването на партията.
(2) Решение за изключване се взема от общинския комитет на организацията, в която членува изключваният, при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо със закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на партията. Това решение може да се обжалва пред Централния комитет, чието решение е окончателно.
(3) Решение за изключване може да вземе и Централният комитет, по своя инициатива. Решението на Централния комитет е окончателно.

VІІІ. Права и задължения на членовете


Чл.27.
(1) Членуването в партията е доброволно.
(2) Всеки член има право да участва в управлението на партията (да избира и да бъде избиран в нейните ръководни органи), да бъде определян за кандидат на партията за изборни длъжности в органите на властта, да бъде информиран за дейността на партията и да се ползва от резултатите от тази дейност, по реда, предвиден в устава. (3) Всеки избор може да започне и със самопредлагане на кандидатура.
(4) Всеки член е длъжен да спазва Устава, да изпълнява решенията на ръководните органи, да участва в партийните мероприятия и да заплаща членски внос, когато това е в неговите възможности.

ІХ. Правила за създаване на партийни структури и техните права и задължения


Чл.28.
Партийните структури са:
      1. Общински организации.
      2. Областни координатори.

Чл.29.
(1) Общинската организация включва всички членове на партията, които имат постоянен адрес в съответната община.
(2) Органи на общинската организация са общинското събрание и общинският комитет.
(3) Правата и задълженията на общинското събрание и общинския комитет са регламентирани в чл.21 и чл.22 от този Устав.
(4) Органите на общинската организация не могат да правят политически изявления, противоречащи на национално формираната политика на партията.
(5) Партийна структура със статут на общинска организация има и към Централния комитет на партията. За членуващите в тази структура не е задължително да имат постоянен адрес в Столична община. Функциите на общински комитет за тази структура изпълнява самият Централен комитет.

Чл.30.
(1) Областните координатори се назначават от Централния комитет и са оперативно отговорни пред него.
(2) Областните координатори имат право да участват във всички общински събрания в областта.
(3) Областните координатори участват по право в Конгреса с правата на делегати.
(4) Областните координатори са оперативната информационна връзка между общинските организации, Висшия политически съвет и Централния комитет.

Х. Правила за определяне размера на членския внос


Чл.31.
(1) Членският внос се декларира и заплаща доброволно.
(2) Лица със затруднено материално положение не са задължени да заплащат членски внос.
(3) Когато се заплаща членски внос, неговият минимален задължителен размер е 1 (един) лев месечно.

ХІ. Правила за набиране и разходване на средства и за разпореждане с партийното имущество.


Чл.32.
(1) Приходите на партията са от:
      1. членски внос;
      2. собствени недвижими имоти;
      3. дарения и завещания от лица, на които законът позволява такава дейност;
      4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не представлява стопанска дейност и не изисква учредяване и/или участие в търговски дружества и кооперации;
      5. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание;
(2) Полученият от общинските организации членски внос се разпределя, както следва: 1/2 (една втора) за самата общинска организация и 1/2 (една втора) на разпореждане на Централния комитет.
(3) В зависимост от конкретната обстановка в страната, обуславяща имущественото състояние на отделните социални групи (работещи, учащи, пенсионери, безработни), Централният комитет може да освободи временно отделни общински организации от задължението по ал.2.
Чл.33.
(1) Имуществото на партията е под разпореждането на Централния комитет.
(2) Централният комитет дължи отчет на Конгреса за всяко разпоредително действие с имуществото на партията.

ХІІ. Условия и ред за прекратяване на политическата партия


Чл.34.
Партията се прекратява при:
      1. решение за сливане или вливане в друга партия;
      2. решение за разделяне на две и повече партии;
      3. решение за саморазпускане;
      4. влязло в сила съдебно решение за разпускането на партията или за нейното обявяване за противоконституционна.

Чл.35.
Решенията по чл.18, т.1 и т.5 и по чл.34, т.1, т.2 и т.3 се вземат от Конгреса, с квалифицирано мнозинство от най-малко 2/3 (две трети) от всички избрани и присъстващи по право делегати. Тези права не може да бъдат делегирани на друг ръководен орган на партията.

Преходни и заключителни разпоредби


§ 1. В случаите, когато този Устав не предвижда квалифицирано мнозинство, решенията на съответния орган се вземат с обикновено мнозинство (най-малко половината от правомерно присъстващите плюс един).

§ 2. Всеки участник във форум (Конгрес, Висш партиен съвет, Централен комитет, Общинско събрание, Общински комитет) има право на един глас.

§ 3. Желаещите да станат членове на партията, които имат постоянен адрес в област, където още не са формирани общински организации, могат да подават заявления за приемане пред Централния комитет. В такива случаи Централният комитет има правомощията по чл.25, ал.1 и ал.2 от този Устав. Решението на Централния комитет е окончателно.

§ 4. Заявлението по § 3 може да бъде във формата на декларация на член-учредител на партията.
Този устав е приет от Учредителното събрание на политическа партия „НОВА СИЛА”, състояло се на 19.09.2009 г. в гр. София.