НОВА СИЛА се бори ЗА:1. Външна политика, доминирана от защита на националните интереси, чрез зачитане правото на българския народ като върховен суверен: Установяване на трайни междудържавни отношения, в това число включване на България в междудържавни блокове, коалиции и съюзи, само след всенародно обсъждане и решаване чрез референдум.
2. Референдуми по всички важни въпроси, засягащи условията на живот на повече от 10 на сто от българската нация.
3. Преразглеждане и предоговаряне на неизгодните за България клаузи в сключените досега международни договори.
4. Закриване на американските военни бази на територията на България.
5. Засилване правоохранителната функция на държавата по отношение на вътрешния ред и сигурността на гражданите. Замяна на нелепия институт на „неизбежната отбрана” с института на самоотбраната.
6. Законови ограничения за недопускане до ръководни постове на индивиди, изпаднали в зависимост от други лица и пороци или страдащи от психически заболявания (като не се забравя, че сексуалните отклонения също са психически недъзи).
7. Строго, безкомпромисно и еднакво прилагане на закона спрямо всички български граждани, независимо от техния етнически произход или тяхното етническо самосъзнание. Недопускане на никакви привилегии, основани на действителна или декларирана принадлежност към каквито и да било малцинствени групи.
8. Държавно насърчаване и подпомагане на многодетните български семейства.
9. Използване на здравните осигуровки за действително здравеопазване, а не за обогатяване на обществено-ненужен чиновнически апарат. Премахване монопола на сегашната Национална здравно-осигурителна каса. Заменяне на тромавите документални процедури с осребряване от здравните каси на направените от пациентите разходи за закупуване на лекарства за хронично болните.
10. Компенсирано от държавата социално осигуряване: Пенсионерите не са виновни и не бива да мизеруват или да загиват, защото техните пенсионни удръжки са били използвани като бюджетен капитал. Минималната пенсия да надхвърля прага на бедността и процентът на нейната актуализация да бъде обвързан с нарастването на минималната и на средната работна заплата.
11. Ревизия на приватизационните сделки и конфискуване на незаконно придобитото имущество.
12. Улесняване и подпомагане от държавата на българския бизнес, в страната и извън нея, независимо държавен или частен. Държавни преференции, включително кредитни подпомагания и данъчни облекчения, за т.нар. малък и среден бизнес. Възстановяване на военнопромишления комплекс и хранително-вкусовата промишленост.
13. Държавни протекции за земеделието. Ефективно довършване на земеделската реституция. Възстановяване на българската земеделска задруга.
14. Възстановяване на престъпно загубените задгранични пазари за българските стоки и българските международни транспортни дестинации, които бяха умишлено провалени от марионетния държавно-апаратен слугинаж, в интерес на неговите чуждестранни господари. Промяна на досегашното съотношение „внос/износ”, в полза на износа.
15. Държавно подпомагане на инвалидите: Равнодушието към чуждото нещастие убива човечността в децата ни и ликвидира възможността да бъде проявено състрадание към самите нас.
16. Държавно покровителство на дарованията: Приоритетно трябва да бъдат подпомагани тези, на които разчитат всички останали. А понастоящем сме свидетели на дирижирана, демонстративна и неадекватно засилена загриженост на държавата към обществено-безполезни прослойки (наркомани, лица с демонстративна анти-обществена нагласа и други подобни).
17. Оптимизиране на образователната система, с цел ефективизиране и доразвитие на нивото, съществувало до 1998 година.
18. Държавно субсидиране на културата, с балансирана равнопоставеност между отделните жанрове. (Чалгата и романите тип „Арлекин” не са нито случайно, нито безобидно явление).
19. Повишаване ефективността на правораздавателната система, както на кадрови принцип (избиране на съдиите и прокурорите), така и на принципа на материалната заинтересованост (поставяне на държавните такси и възнагражденията на магистратите, както и тяхната персонална имуществена отговорност, в зависимост от своевременното приключване на делата). Извеждане на прокуратурата от съдебната власт и включването й в изпълнителната власт, за да може да се търси отговорност от правителството за прокурорските действия или бездействия. Възстановяване правомощието на прокуратурата да сезира съдебни процеси за контрол върху законността на сделки, за които има данни, че накърняват държавни или обществени интереси.
20. Силна национална армия, реципрочна по своя личен състав на армиите на съседните държави, с балансирано съотношение между рекрутационния (наборния) и професионалния принципи.
21. Наказателна отговорност за национално предателство, без изключване на наказателното преследване и изпълнението на наказанието по давност.